Bli medlem

Sturup Flygklubb (förkortas SFK) har anor som sträcker sig ända till 1940-talet. SFK grundades på Bulltofta flygplats och ursprungliga namnet var Aeroklubben i Malmö. 1972 avvecklades Bulltofta flygplats och all flygverksamhet flyttade ut till nybyggda Sturups Flygplats. Även flygklubben följde med, och bytte samtidigt namn till Flygklubben Malmö-Sturup. Flygklubben etablerade sig i den gamla Smedvillan och hade verksamhet där fram till 1988 då vår befintliga klubblokal uppfördes i anslutning till hangaren. 1997 bytte vi namn till Sturup Flygklubb.

Medlemskategori Årsavgift (2023) Beskrivning
Ordinarie medlem 4500kr Kräver giltigt certifikat. Medlemmen har rösträtt, rätt att delta i klubbaktiviteter och erhåller all medlemsinformation.
Seniormedlem 3260kr Normalt medlemskap med reducerad medlemsavgift för tidigare medlem som gått i pension eller uppnått 65 års ålder.
Skolmedlem 2600kr Skolmedlemskap kan tecknas av flygelev som bedriver sin huvudsakliga flygning i flygskola knuten till klubben. Timebuilding ingår inte i denna kategori.
Stödmedlem 650kr Detta kan erhållas om man tidigare innehaft flygcertifikat men därefter inte deltar i klubbens flygverksamhet och inte längre är innehavare av ett flygcertifikat. Stödmedlem har inte rösträtt. Denna kategori tillämpas även för gästmedlemmar från Söderslätts Flygklubb
Gästmedlem 2600kr För medlem som betalt ordinarie medlemsavgift till annan flygklubb och som vill använda sig av klubbens flygplan och faciliteter.

Du som vill bli medlem i Sturup Flygklubb kan ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av Sturup Flygklubb och uteslutande användas för administrativa uppgifter inom Sturup Flygklubb. Styrelsen behandlar ansökan vid nästkommande styrelsemöte. Gäller ansökan en aktiv flygande medlem måste en checkflygning utföras innan egenflygning får utföras.

Andelar

Klubbens finansiering utgörs till största delen av medlemsavgifter, flygaktiviteter, banklån och medlemsandelar. De två förstnämnda finansieringar skall finansiera den löpande verksamheten, medan de två sistnämnda skall täcka klubbens finansiella behov för investeringar i vår flygplansflotta. För att klubben inte skall vara helt beroende av banklån har vi ett andelssystem, där medlem kan teckna sig för en andel och därigenom bidra till att minska vårt externa lånebehov.

Medlem som önskar teckna andel kan kontakta klubbens ordförande eller ekonomiansvarige. Andelspriset är kopplat till Statistiska Centralbyråns (SCB) Prisbasbelopp år 2023 som index år. Vid den tidpunkten var prisbasbeloppet 52 500 kronor. Detta index revideras årligen och priset för en andel kan därför vara både högre och lägre från tid till annan.

Ordinarie medlemmar som innehar en andel är berättigad till ett lägre flygpris i enlighet med aktuell prislista. Du får reducerat timpris när du flugit 8 timmar privat (dvs. ej skol, FFK, etc.) på resterande flygtimmar under samma kalenderår.

Här hittar du våra flygpriser.

Medlemsansökan